Algemeen.
Het betreft feitelijk zes percelen cultuurgrond gelegen in het buitengebied van Marum. De percelen liggen nabij de A7 en zijn ontsloten via een pad vanaf de Haarsterweg dat 50% eigendom is en via de openbare weg (perceel 587). De grondsoort bestaat uit vruchtbare zandgrond, waarbij in het meest oostelijke perceel plaatselijk restanten veen voorkomen. Ruim vijf hectare is gedraineerd.

Kadastrale gegevens.
Gemeente  sectie  nummer  bijzonderheden  oppervlakte
Marum         D         519                                            9.49.08
Marum         D         593   pad/50% eigendom    0.92.58 (totaal)
Marum         D        587                                            6.94.28

Totaal  ca  16.89.65 incl. 50% pad.

Erfdienstbaarheden.
Volgens opdrachtgever is er een kleine erfdienstbaarheid ten laste van perceel 593. Het betreft een oversteek op het laatste stukje van de reed. Daarnaast is er volgens opdrachtgever recht van overpad over een klein stukje van perceel 566 (eigendom van Staatsbosbeheer) om van perceel 587 in perceel 519 te komen. Er is geen erfdienstbaarheid onderzoek ingesteld.

Planologische bestemming.
Volgens het vigerend bestemmingsplan heeft de grond een agrarische bestemming.

Beheer.
Volgens opdrachtgever doet het perceel niet mee aan natuurbeheer.

Jachtrecht.
Dit is verhuurd aan dhr. Hofstee uit Marum.

Ruilverkavelingslasten.
N.V.T.