Katlijk melkveebedrijf

Wilt u landelijk wonen en werken op één van de mooiste locaties aan de oostzijde van Heerenveen, dan moet u hier zeker gaan kijken! Deze boerderij bevindt zich op loopafstand van de bossen van Oranjewoud/Katlijker Schar en vanuit de woonkamer heeft u een prachtig uitzicht op het coulisselandschap wat deze omgeving zo geliefd maakt. De boerderij heeft een huiskavel van ruim 10 hectare (incl. erf) en een veldkavel van 1.31.70 hectare. De gebouwen bestaan o.a. uit een kop-romp boerderij met stookhut, ligboxenstal, werktuigenberging, 2 schuren, een mestsilo en erfverharding. De locatie is ook uitermate geschikt (te maken) om iets in de paardenhouderij te doen.

Woongedeelte

Het boerderij stamt van origine uit de periode 1880-1920. De muren zijn grotendeels opgetrokken uit steensmuren met houten kozijnen. De vloeren zijn deels van hout en deels van beton. De hout beschoten en geïsoleerde kap is bedekt met pannen welke in 1986 zijn vervangen. De woning heeft een inhoud van circa 1.250 m3 (incl. bedrijfsgedeelte). De indeling is als volgt:

Begane grond
Achter entree naar halletje tussen romp en stookhut, toilet en doucheruimte, keuken in stookhut, zijkamer in romp, hal met vaste kasten, voorkamer, kantoor en badkamer met ligbad en toilet. In de voormalige veestalling bevindt zich een gang met drie slaapkamers.

Bovenverdieping
Overloop met cv-ruimte en een slaapkamer.

De woning wordt verwarmd middels centrale verwarming (1976) en een houtkachel. In 2016 is er een nieuwe geiser aangeschaft. De woning heeft grotendeels enkele beglazing. Het bedrijf is aangesloten op de gemeentelijke riolering en alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. TV kan worden gekeken via de schotel.

Bedrijfsgebouwen

Traditionele bedrijfsgedeelte
Deze wordt momenteel deels gebruikt als jongveestalling, tanklokaal met eigen melktank van 6.000 kg. en deels als opslag/berging. Het geheel meet circa 15 bij 15 meter en is circa 10 meter hoog. De vloer is van beton. Het geheel is opgetrokken uit houten gebinten. Het dak is riet onderschoten en gedekt met dakpannen. De zijmuren en gevels zijn opgetrokken uit steens muren.

Ligboxenstal
Het betreft een stal uit 1973 en in 1992 verlengd. Het is een 2+2 ligboxenstal van circa 36 x 17 meter. Het verlengde gedeelte meet circa 18 bij 21 meter. De stal heeft een roostervloer. De hoogte van de nok van de stal is circa 6 meter. De stal heeft circa 74 GVE-boxen en 50 jongveeboxen. Er wordt gemolken in een oude visgraatmelkstal (2 maal 4). De stal wordt gedragen door deels gelijmde houten spanten en deels ijzeren spanten, de zijmuren zijn halfsteens muren en de gevels zijn spouwmuren met houten en damwand topgevel. De mestopslag bedraagt circa 1.000 m3. De putten zijn deels van kalkzandsteen (oude gedeelte) en deels van gestort beton (nieuwe gedeelte). Op het dak liggen asbestgolfplaten.

Werktuigenberging
Deze berging/loods is in 1999 gebouwd en meet in totaal circa 7 x 20 meter en is opgetrokken uit ijzeren spanten. De wanden en het dak zijn van stalen damwandprofielplaten.

Stenen berging
Bevindt zich direct achter de stookhut en meet circa 2,5 bij 5 meter. Dak is van asbestplaten.

Jongveeschuur
Deze meet circa 5 bij 12 meter en is opgetrokken uit gemetselde muren en gedekt met dakpannen.

Berging/garage
Deze meet circa 6 bij 12 meter en is opgetrokken uit gemetselde muren en gedekt met dakpannen.

Voer- en kunstmestopslag
Er zijn twee betonplaten aanwezig van 10 * 26 meter.
Tevens zijn er vijf silo’s van circa (2* 8 ton), 4 ton en twee kunstmestsilo met een inhoud van circa 15 ton.

Vaste mestopslag
Deze is circa 5 x 3 x 1 meter groot.

Mestsilo
Deze verplaatsbare silo (gegalvaniseerde staalmatten wanden) heeft een capaciteit van 1.100 m3. .

Landerijen
De huiskavel is in circa 9 hectare groot (exclusief circa 1,1 hectare erf en ondergrond). De veldkavel ontsloten op de Jan Jonkmanweg is 1.31.70 hectare groot. De grond bestaat voornamelijk uit goede vruchtbare humeuze zandgrond met plaatselijk een moerige tussenlaag op een zand ondergrond.

De hoofd- en detailontwatering is goed. De egalisatie en vorm van de kavels is tot goed.

Op de gronden liggen geen natuurbeheerpakketten. Wel wordt er meegedaan aan boomwal beheer wat ongeveer € 800,- per jaar oplevert.

Productierechten/fosfaatrechten

De aanwezige betalingsrechten kunnen met de grond worden overgenomen. Deze hebben momenteel een waarde van ruim € 12.000,– (2016).

De gemiddelde dieraantallen in 2014 bedroegen circa 73 GVE en 40 stuks jongvee.
De gemiddelde dieraantallen op 2 juli 2015 bedroegen 74 GVE en 47 stuks jongvee.

Herinrichtingsrente

De herinrichtingsrente bedraagt voor de eigendomsgrond € 1.161 met als eind jaar 2024.

Waterschapslasten
Deze zullen in 2016 circa € 68,– per hectare bedragen.

Zakelijk recht
Er is een zakelijk recht om het transformatorhokje te bereiken.

Erfdienstbaarheden
Er is recht van weg voor de percelen 220, 577 en 851 ten laste van 578 (SBB).

Bestemmingsplan
Volgens het vigerend bestemmingsplan heeft het bedrijf een agrarische bestemming (agrarisch gebied 2). Het bouwperceel (bouwblok) biedt voldoende uitbreidingsmogelijkheden.

Milieuvergunningen
Het bedrijf valt onder het activiteitenbesluit (75 melkkoeien en 50 stuks jongvee).

Bodemverontreiniging
De percelen zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht, voor zover bij verkoper bekend.

BTW-regeling
Het bedrijf zit in de BTW-regeling. Bij verkoop gaan wij ervan uit dat het bedrijf wordt overgedragen op basis van artikel 37d wet op de omzetbelasting, hetgeen betekent dat koper de rechten en plichten van verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet.

Overig

 • De mogelijkheid bestaat om de boerderij zonder de landerijen te kopen.
 • De mogelijkheid bestaat om er nog ruim 17 hectare erfpacht voor de boerderij, bij te kopen.
 • Fosfaatrechten zijn ook over te nemen.
 • De gebouwen zijn gedateerd en voldoen niet aan de eisen des tijd. De staat van onderhoud van de gebouwen is matig.
 • Eventuele mestvoorraad dient door koper te worden overgenomen.
 • Het bedrijf en de landerijen liggen niet in een begrensd natuurgebied of beheersgebied.
 • Het dichtstbijzijnde natura-2000 gebied ligt op ca. 10 km afstand van het bedrijf.
 • Het bedrijf en de landerijen liggen niet in de bestaande EHS.
 • Het bedrijf is eventueel “going concern” over te nemen.
 • Grondanalyses zijn aanwezig.
 • Verpachter is voornemens de pachtgrond voor de boerderij in erfpacht uit te geven.
 • In de koopovereenkomst zal een asbest- en ouderdomsclausule worden opgenomen.
 • Verkoper behoudt zich het recht op uitsplitsing van de koopsom voor.